Enerji Sektörü Haberleri

Türkiye'nin temel enerji politikaları,

Türkiye'nin temel enerji politikaları,
Türkiye'nin temel enerji politikaları,

Maliyet, zaman ve miktar yönünden enerjinin tüketiciler için erişilebilir olması
Serbest piyasa uygulamaları içinde kamu ve özel kesim imkanlarının harekete geçirilmesi
Dışa bağımlılığın azaltılması
Enerji alanında ülkemizin bölgesel ve küresel etkinliğinin artırılması,
Kaynak, güzergah ve teknoloji çeşitliliğinin sağlanması
Yenilenebilir kaynakların azami oranda kullanılmasının sağlanması,
Enerji verimliliğinin artırılması
Enerji ve tabii kaynakların üretiminde ve kullanımında çevre üzerindeki olumsuz etkilerin en aza indirilmesi şeklinde özetlenebilir.

Ülkemizin, artan enerji talebini sürdürülebilir bir şekilde karşılayabilmek amacıyla uzun vadeli planlama çalışmalarımızda, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı olan 2023 yılında;

Yerli kömür ve hidrolik kaynak potansiyelimiz tamamen kullanabilmek,
Yenilenebilir kaynaklardan azami ölçüde istifade etmek,
Nükleer enerjiyi 2020 yılına kadar olan dönemde elektrik üretim kompozisyonuna dâhil etmek,
Enerji verimliliğinde AB düzeyine gelecek şekilde hızlı ve sürekli gelişme sağlamak,
hedeflerine ulaşmayı öngörüyoruz.
Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla bugüne kadar üç temel sütun (doğal gaz, kömür ve hidrolik) üzerine kurulu olan enerji sektörümüz, yenilenebilir kaynaklar ve nükleer enerjiyi de içerecek şekilde beş sütunlu ve sağlıklı bir yapıda yeniden yapılandırılmaktadır.